Zapalenie czerwieni wargowej

Kierunkowy, subiektywny dobór hodowcy, oparty o selekcję, nazywa Darwin doborem sztucznym.
Oprócz tej drogi powolnego, stopniowego przekształcania się organizmów dostrzega też Darwin zmienność nagłą (mutację), gdzie odchylenia u pewnych osobników od normalnych cech danego gatunku, czasem dość znaczne, ujawniają się niespodziewanie i z nie znanych powodów. Ta przyczyna zmienności jest jednak zjawiskiem rzadkim. Z obserwowanej zmienności organizmów w obrębie jednego gatunku (wskutek zabiegów hodowcy) wyprowadza Darwin wniosek, że gatunek nie jest formą trwałą. Z upływem czasu różnice istniejące pomiędzy odmianami pewnego gatunku (zakładając postępującą zmienność wskutek dziedziczności) ulegają w odległych pokoleniach takiemu spotęgowaniu, że wreszcie z tych odmian wytworzą się nowe gatunki. Oczywiście dobór sztuczny jest tylko jednym z czynników zmienności organizmów, przy czym ma on ograniczone pole i czas działania, nawet jeśli brać pod uwagę poprzedzający go dobór nieświadomy. Z tych też powodów istniejąca obecnie ogromna różnorodność form życia musiała być spowodowana istnieniem jakichś innych przyczyn; najważniejszą z nich jest wg Darwina dobór naturalny.
Przez dobór naturalny rozumie Darwin selekcję osobników żyjących dziko w przyrodzie, przez którą poprzez walkę o byt przeżywają osobniki lepiej przystosowane. Dobór naturalny jest więc, jak inaczej określa Darwin, przeżywaniem osobników najbardziej dostosowanych do aktualnych (w danym momencie) ciągle zmieniających się warunków życia.

Może Ci się również spodoba