STRUKTURY CYTOPLAZMY PODSTAWOWĄ

komórki zostały nazwane strukturami submikroskopowymi lub też ultrastrukturą komórki.
Dzisiaj dla wyjaśnienia roli komórki staje się konieczne omówienie nie tylko jej struktur widocznych w zwykłym mikroskopie, ale także niektórych tworów ultra- struktury. Jak już wspomniano, jest to niezbędne dla zrozumienia czynności samej komórki oraz organizmu wielokomórkowego jako całości. Pojedyncza komórka, pomimo wielkiej liczby różnych czynności, jakie spełnia, nie żyje życiem odrębnym. Jest ona zależna od innych komórek organizmu, a sama przez swą czynność i produkty przez nią wydzielane na zewnątrz wpływa na inne komórki, a więc na czynność całego organizmu (p. tkanki, narządy, układy narządów). Zapewne nie są to wszystkie struktury, jakie komórka posiada; jest tak dlatego, że w komórkach istnieją twory, których dziś nie można jeszcze dostrzec, nawet przy zastosowaniu najbardziej nowoczesnych metod badawczych i mikroskopów elektronowych. W ramach niniejszej książki zostaną opisane tylko niektóre elementy budowy komórki i jedynie w zakresie niezbędnym dla zrozumienia podstawowych przejawów jej życia. Do tych podstawowych procesów życiowych należą: przemiana materii, określana też nazwą metabolizmu, oraz rozmnażanie, którego wyrazem jest podział komórki. Rozmnażanie (podział komórki) wiąże się ściśle z zagadnieniem dziedziczności. Dzięki mechanizmowi dziedziczności organizmy potomne są podobne do organizmów rodzicielskich i przejmują ich cechy dziedziczne zdeponowane w chromosomach komórek płciowych rodziców.

Może Ci się również spodoba