Budowy kwasów nukleinowych

Poznanie budowy kwasów nukleinowych rokuje także nadzieje wpływania w sposób świadomy na kształtowanie cech dziedzicznych, i zapobieganie takim chorobom, które u podłoża mają nieprawidłowości w materiale genetycznym zawartym w chromosomach. Jest to jednak dopiero wizja przyszłości wobec niezwykle skomplikowanej budowy chemicznej podstawowych struktur komórki. Należy wyjaśnić, że ogólną budowę chemiczną jądra znano stosunkowo dawno, bo już od ok. 100 lat. Wiedziano już wówczas, że w skład jądra wchodzą nukleoproteidy, tj. połączenia białka z kwasami nukleinowymi, nie znano jednak dokładnie budowy tych kwasów ani co ważniejsze roli kwasów nukleinowych w procesach życiowych organizmów. Rozróżnia się dwa rodzaje kwasów nukleinowych: tzw. kwas dezoksyrybonukleinowy oznaczany w terminologii międzynarodowej skrótem DNA (od jego nazwy angielskiej) oraz kwas rybonukleinowy oznaczany skrótem RNA. Podstawowymi elementami budowy tych kwasów są tzw. nukleotydy, podobnie jak w budowie białek podstawowymi cegiełkami budowy są aminokwasy. Nukleotyd kwasu rybonukleinowego (RNA) składa się:

  • z cukru rybozy (o sumarycznym wzorze chemicznym C5H10O5),
  • reszty kwasowej kwasu fosforowego oraz
  • z jednej z tzw. zasad azotowych, a mianowicie: gua- niny, cytozyny, adeniny lub uracylu.
  • Nukleotyd kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) zbudowany jest:
  • z cukru dezoksyrybozy (o wzorze sumarycznym CsHjoOj a więc o mniejszej niż w rybozie ilości tlenu),
  • reszty kwasu fosforowego oraz
  • zasad azotowych łączących się w pary: guanina cytozyna lub adenina tymina.

Może Ci się również spodoba