Prolaktyna po mtc

Osiągnięcia naukowe w dziedzinie geologii miały zasadniczy wpływ na odrodzenie się i rozkwit teorii ewolucji. Na nowo podejmuje tę myśl, naukowo dokumentuje utrwala w naukach przyrodniczych już na stałe, wielki badacz angielski Karol Darwin (18091882). Od nazwiska tego uczonego teoria ewolucji nazywana jest też darwinizme m. Teorię ewolucji omawia Darwin w najważniejszym swym dziele zatytułowanym „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się ras w walce o byt”, wydanym w r. 1859. Przedstawia w nim przyczyny wywołujące zmienność organizmów oraz mechanizm ewolucji, posługując się jedynie rozumowaniem naukowym, opartym na poczynionych przez siebie obserwacjach i dających się sprawdzić faktach przyrodniczych. Przyczyn postępującej zmienności oraz tworzenia się nowych gatunków (wskutek zachodzących powolnych przemian w organizmach) dopatruje’się Darwin w następujących czynnikach:

  1. doborze sztucznym,
  2. doborze naturalnym,
  3. doborze płciowym,
  4. wpływie warunków otaczających (środowiska) na organizmy oraz
  5. dziedziczeniu przez potomstwo zmian nabytych.

Może Ci się również spodoba