Fazy podziału mitozy

Dla łatwiejszego przedstawienia przebiegu mitozy i podkreślenia pewnych charakterystycznych zjawisk, całość procesu dzieli się na etapy, czyli fazy podziału. W fazie wstępnej (profazie występują widoczne zmiany w cytoplazmie i w jądrze komórkowym. Centriole, położone dotychczas w pobliżu jądra i otoczone promieniowaniem biegunowym (astrosferą) przesuwają się ku biegunom komórki wytwarzając pomiędzy nimi nitkowate połączenia tworzące rodzaj wrzeciona. Równolegle w jądrze pojawiają się poskręcane nici chromatynowe, tworzące rodzaj kłębka; nici te są podzielone na określone co do liczby i kształtu twory, zwane chromosomami. W profazie zanika także jąderko i błona jądrowa, a chromosomy leżą wewnątrz komórki. Wskutek zaznaczonego podziału wzdłuż ich długiej osi każdy z chromosomów zbudowany jest jakby z dwóch połówek (zwanych później chromatydami) połączonych jednak jeszcze ze sobą w punkcie zwanym centromerem. W fazie następnej (tzw. metafaza) chromosomy są ustawione w równiku komórki. Nitki idące od ustawionych na biegunach komórki centrioli (tworzące rodzaj promienistego wrzeciona) przyczepione są do chromatyd w miejscu określonym uprzednio jako centromer.
Pojedyncze dotychczas centriole dzielą się (pomnażają) i na każdym biegunie występują parami.
W dalszym etapie (tzw. a n a f a z a) rozdzielone już całkowicie siostrzane chromosomy (chromatydy) dążą do biegunów komórki; równocześnie przewęża się w równiku komórki cytoplazma i zanika wrzeciono. W ostatniej fazie (tzw. t e l o f a z a) następuje jakby odwrócenie okresu wstępnego (profazy). Potomne chromosomy (chromatydy) -znajdujące się w każ dej z nowo tworzących sią komórek w pełnej ich liczbie splatają się, tworzą kłębek i przestają być widoczne; pojawia się błona jądrowa i ją- derko. Ciało komórki (cytoplazma) ulega ostatecznemu podziałowi i w końcowym efekcie mitozy, z jednej powstają dwie komórki.

Może Ci się również spodoba